Hvordan lese og lage e-bøker?

Helge Høivik vil fortelle om erfaringene de har gjort i arbeidet med å styrke publiseringsfunksjonen på Læringssenteret ved Høgskolen i Oslo og Akershus og i det internasjonale arbeidet. Han vil også ta for seg noen strukturelle likhetstrekk mellom ebøker og MOOCs.

Opptak

Forskningsdata nasjonalt og lokalt

Forskningsdata i Norge – hva tilbyr de største aktørene?

Norske forskere har pekt på en rekke forhold som hindrer deling av forskningsdata. Mangel på teknisk infrastruktur, tid til å forbedre data for arkivering og open access av forskningsdata i frykt for at dette skal hindre vitenskapelig publisering i fremtiden er avgjørende faktorer (Norges forskningsråd, 2014a). Er forskernes frykt begrunnet?
Internasjonalt er det identifisert funksjonalitet og støttetjenester som kan benyttes i arkiver for forskningsdata. Funksjonaliteten vil ivareta mange av forskernes bekymringer omkring lagring og deling av forskningsdata.
Dette gjør det interessant å se på hvilke tilbud og funksjonalitet som finnes i en norsk kontekst for avlevering, lagring og deling av forskningsdata. Denne presentasjonen fra Handelshøyskolen BI vil se på hva de største, nasjonale aktørene for datalagring tilbyr til forskerne.
Dette prosjektet ble våren 2014 tildelt midler fra Nasjonalbiblioteket for å ta stilling til hvordan det lokale, institusjonelle forskningsdataarkivet BIRD forholder seg til andre aktører knyttet til avlevering og lagring av forskningsdata. Resultatene kan bidra til en begynnende avklaring omkring hva som kan være aktuelle arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling mellom utdanningsinstitusjonen, fag- og forskningsbibliotekene og dataarkiv.

Forskningsdata – hva gjør Høgskolen i Telemark?

Fagmiljø fra Fakultet for teknologiske fag og høgskoledelsen ved Høgskolen i Telemark ber med ulikt utgangspunkt om å få på plass et system for sikker langtidslagring av forskningsdata. Prosessen og løsningen på dette vil beskrives i dette foredraget.

Opptak

Tilgjengeliggjøring av digitale læringsressurser – hva kan BIBSYS tilby?

Hege Johannesen vil presentere BIBSYS DLR – en ny skybasert tjeneste for digitale læringsressurser.
Med denne tjenesten kan undervisningspersonalet dele og gi studenter tilgang til
videofiler og annet digitalt materiale uavhengig av hvor den enkelte
læringsressurs er lagret. Læringsressursene kan også gjøres tilgjengelige via
læringsplattformer og andre nettbaserte tjenester som brukes i
undervisningen.

Opptak

Bibliotekens bibliometriarbete

Presentationen kommer att innehålla en kort allmän introduktion till bibliometri, inklusive utvecklingen inom altmetrics. Fokus i presentationen kommer dock att ligga på bibliotekens rådgivande roll, kopplad till NPM och «the audit society»; och bibliotekens arbete med att leverera data för bibliometriska analyser, utifrån vårt arbete på svenska bibliotek med SWEPUB (motsvarigheten till Cristin), och problem som uppstår då man på ett enhetligt sätt ska beskriva väldigt många olika uttryck för vetenskaplig forskning, men också när man gör om ett system för att göra forskning sökbar och synlig till ett system för bibliometriska analyser.

Opptak

Informasjonsintegrasjon – semantisk web

Carl Anders Olsson vil fortelle om prosjekt «Kulturminneportalen» og se dette i lys av en biblioteksrelevans og i sammenheng med sluttbrukerne og tjenester/tjenestebygging på toppen av RDF-/LOD-data.

Asgeir Rekkavik vil fortelle om Linked data på Deichmanske bibliotek.

Opptak